Komission asetus (EY) N:o 2131/1999, annettu 6 päivänä lokakuuta 1999, viinialan vientitukien vahvistamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 2805/95 muuttamisesta