Komission asetus (EY) N:o 768/1999, annettu 14 päivänä huhtikuuta 1999, valkoisen sokerin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1574/98 tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun osana järjestettävää 34. osittaista tarjouskilpailua varten