KOMISSION ASETUS (EY) N:o 257/97, annettu 12 päivänä helmikuuta 1997, tuontitullien muuttamisesta riisialalla