Neuvoston asetus (EY, EHTY, Euratom) N:o 1945/98, annettu 8 päivänä syyskuuta 1998, niiden Euroopan yhteisöjen virkamiesten palkkoihin 1 päivästä tammikuuta 1998 sovellettavista korjauskertoimista, joilla on asemapaikka kolmannessa maassa