KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2254/97, annettu 12 päivänä marraskuuta 1997, oliiviöljyn enimmäisvientitukien vahvistamisesta asetuksella (EY) N:o 1978/97 avatun pysyvän tarjouskilpailun osana toteutettua 1. osittaista tarjouskilpailua varten