Neuvoston asetus (EY) N:o 1283/98, annettu 16 päivänä kesäkuuta 1998, laajasti vaeltavien kalakantojen suurimmista sallituista saaliista vuodelle 1998, niiden jakamista kiintiöinä jäsenvaltioille ja niiden kalastamista koskevista edellytyksistä 19 päivänä joulukuuta 1997 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 65/98 muuttamisesta