Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Οργανισμού Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2