KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2357/97, annettu 27 päivänä marraskuuta 1997, asetuksessa (EY) N:o 1773/97 tarkoitetun kauran vientiä koskevan tarjouskilpailun osana toimitettujen tarjousten osalta