Υπόθεση C-342/19 P: Αναίρεση που άσκησαν στις 30 Απριλίου 2019 ο Fabio De Masi και ο Γιάνης Βαρουφάκης κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (δεύτερο τμήμα) στις 12 Μαρτίου 2019 στην υπόθεση T-798/17, Fabio De Masi, Γιάνης Βαρουφάκης κατά Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ)