96/166/EY: Komission päätös, tehty 12 päivänä helmikuuta 1996, luettelosta kolmansista maista, joista jäsenvaltiot sallivat tiettyjen neuvoston direktiivissä 92/118/ETY tarkoitettujen tuotteiden tuonnin, tehdyn päätöksen 94/278/EY muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)