KOMISSION ASETUS (EY) N:o 269/98, annettu 30 päivänä tammikuuta 1998, voin vähimmäismyyntihintojen sekä kermalle, voille ja voiöljylle myönnettävän tuen enimmäismäärien vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2571/97 pysyvän tarjouskilpailun osana järjestelyssä toisessa erityisessä tarjouskilpailussa