Komission asetus (EY) N:o 1222/1999, annettu 14 päivänä kesäkuuta 1999, tiettyjen interventioelinten hallussaan pitämän ja vientiin tarkoitetun naudanlihan määräaikaisesta myynnistä tarjouskilpailumenettelyllä ja asetuksen (EY) N:o 951/1999 kumoamisesta