Komisjoni rakendusotsus (EL) 2018/1995, 13. detsember 2018, millega kiidetakse heaks uluksigadel leviva sigade Aafrika katku likvideerimisprogramm Rumeenia teatavates piirkondades (teatavaks tehtud numbri C(2018) 8448 all) (EMPs kohaldatav tekst)