Komission asetus (EY) N:o 169/1999, annettu 25 päivänä tammikuuta 1999, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön