Komission asetus (EY) N:o 881/1999, annettu 28 päivänä huhtikuuta 1999, luettelon laatimisesta maidon ja maitotuotteiden analysoimiseksi ja laadun arvioimiseksi sovelletuista vertailumenetelmistä yhteisessä markkinajärjestelyssä annetun asetuksen (EY) N:o 1854/96 muuttamisesta