Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 881/1999 της Επιτροπής, της 28ης Απριλίου 1999, για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1854/96 για τον καθορισμό πίνακα μεθόδων αναφοράς που πρέπει να χρησιμοποιούνται για την ανάλυση και ποιοτική αξιολόγηση του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων στο πλαίσιο της κοινής οργάνωσης αγοράς