Komission asetus (EY) N:o 2299/1999, annettu 29 päivänä lokakuuta 1999, tuontitullien vahvistamisesta vilja-alalla