Komission asetus (EY) N:o 2339/96, annettu 6 päivänä joulukuuta 1996, erityisistä hallinnointi- ja jakosäännöistä tiettyjen neuvoston asetuksella (EY) N:o 517/94 vuodeksi 1997 vahvistettujen tekstiilejä koskevien määrällisten kiintiöiden osalta