97/656/EY: Komission päätös, tehty 2 päivänä lokakuuta 1997, alkuperänimityksiä, maantieteellisiä merkintöjä ja erityisluonteesta annettuja todistuksia koskevan tiedekomitean perustamisesta tehdyn päätöksen 93/53/ETY muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)