Komission asetus (EY) N:o 2065/98, annettu 28 päivänä syyskuuta 1998, kasviöljyn toimittamisesta elintarvikeapuna