Förenade målen C-229/19 och C-289/19: Domstolens dom (första avdelningen) av den 27 januari 2021 (begäran om förhandsavgörande från Gerechtshof te Amsterdam, Gerechtshof Den Haag – Nederländerna) – Dexia Nederland BV mot XXX (C-229/19), Z (C-289/19) (Begäran om förhandsavgörande – Konsumentskydd – Direktiv 93/13/EEG – Oskäliga villkor i konsumentavtal – Artiklarna 3.1, 4.1 och 6.1 – Bedömning av om avtalsvillkor är oskäliga – Avtalsvillkor som i förväg fastställer borgenärens potentiella fördel vid hävning av avtalet – Betydande obalans i parternas rättigheter och skyldigheter enligt avtalet – Tidpunkt som ska läggas till grund för bedömningen av en sådan obalans – Fastställande av att ett avtalsvillkor är oskäligt – Följder – Ett oskäligt avtalsvillkor ersätts av en dispositiv bestämmelse i nationell rätt)