Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1872 av den 7 november 2019 om ändring av bilaga I till förordning (EG) nr 798/2008 vad gäller posten för Japan i förteckningen över tredjeländer, områden, zoner eller delområden från vilka vissa varor av fjäderfä får importeras till eller transiteras genom unionen (Text av betydelse för EES)