Komission asetus (EY) N:o 1359/96, annettu 12 päivänä heinäkuuta 1996, tiettyjen jäsenvaltioiden vapauttamisesta velvollisuudesta ostaa tiettyjä hedelmiä ja vihanneksia