97/664/EY: Neuvoston päätös, tehty 7 päivänä lokakuuta 1997, maatalouden vakinaisten työntekijöiden ja kausityöntekijöiden ansioita koskevien tietojen keruun järjestämisestä jäsenvaltioissa annetun direktiivin 82/606/ETY kumoamisesta