Nariadenie Komisie (EÚ) 2016/246 z 3. februára 2016, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu (ES) č. 794/2004, pokiaľ ide o formuláre, ktoré sa majú použiť na notifikáciu štátnej pomoci v odvetviach poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a vo vidieckych oblastiach