Komission asetus (EY) N:o 805/1999, annettu 16 päivänä huhtikuuta 1999, toimenpiteiden vahvistamisesta yhteisön sisävesiliikenteen aluskapasiteettia koskevista toimintalinjoista vesiliikenteen edistämiseksi annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 718/1999 panemiseksi täytäntöön