Komission asetus (EY) N:o 1338/1999, annettu 24 päivänä kesäkuuta 1999, Madeiran maitotuotteiden erityistä hankintajärjestelmää koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja arvioidun hankintataseen vahvistamisesta annetun asetuksen (ETY) N:o 2219/92 muuttamisesta