KOMISSION ASETUS (EY) N:o 217/98, annettu 28 päivänä tammikuuta 1998, tuontitullien muuttamisesta riisialalla