Υπόθεση T-231/20 R: Διάταξη του Προέδρου του Γενικού Δικαστηρίου της 24ης Ιουνίου 2020 — Price κατά Συμβουλίου [Ασφαλιστικά μέτρα – Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης – Απόφαση (ΕΕ) 2020/135 – Συμφωνία για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση και την Ευρατόμ – Απώλεια της ιθαγένειας της Ένωσης – Αίτηση αναστολής εκτελέσεως – Προδήλως απαράδεκτο της κυρίας προσφυγής – Απαράδεκτο – Παραπομπή στο Δικαστήριο – Αναρμοδιότητα]