Komission asetus (EY) N:o 972/1999, annettu 6 päivänä toukokuuta 1999, maissin tuontitullin enimmäisalennuksen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 566/1999 tarkoitetun tarjouskilpailun osana