Komission asetus (EY) N:o 512/1999, annettu 8 päivänä maaliskuuta 1999, Israelista peräisin olevien monikukkaisten neilikoiden (spray) tuonnin etuustullin suspendoimisesta ja yhteisen tullitariffin tullin uudelleen käyttöön ottamisesta