Komission asetus (EY) N:o 2043/1999, annettu 27 päivänä syyskuuta 1999, tuontitullien muuttamisesta vilja-alalla