Komission asetus (EY) N:o 509/97, annettu 20 päivänä maaliskuuta 1997, Euroopan yhteisön, Euroopan hiili- ja teräsyhteisön ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Slovenian tasavallan kauppaa ja kauppaan liittyviä toimenpiteitä koskevassa väliaikaisessa sopimuksessa määrätyn järjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä siipikarjanliha-alalla