Komission delegoitu asetus (EU) 2015/2, annettu 30 päivänä syyskuuta 2014 , Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1060/2009 täydentämisestä luottoluokituslaitosten Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle toimittamien tietojen esitystapaa koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla ETA:n kannalta merkityksellinen teksti