Ehdotus neuvoston asetukseksi (EY) tiettyjen kolmansien maiden tuontiin sovellettavasta yhteisestä menettelystä annetun asetuksen (EY) N:o 519/94 liitteiden II ja III muuttamisesta