KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1955/96, annettu 10 päivänä lokakuuta 1996, maatalouden muuntokurssien vahvistamisesta