ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1955/96 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Οκτωβρίου 1996 για τον καθορισμό των γεωργικών ισοτιμιών