Komission asetus (EY) N:o 1282/97, annettu 2 päivänä heinäkuuta 1997, tuottajille persikoista maksettavan vähimmäishinnan sekä sokeriliemeen ja/tai omaan liemeen säilöttyjen persikoiden tuotantotuen määrän vahvistamisesta markkinointivuodeksi 1997/1998