Komission asetus (EY) N:o 1775/1999, annettu 11 päivänä elokuuta 1999, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi