KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1763/97, annettu 11 päivänä syyskuuta 1997, tuontilupien antamisesta korkealaatuiselle tuoreelle, jäähdytetylle tai jäädytetylle naudanlihalle