Komission asetus (EY) N:o 426/96, annettu 8 päivänä maaliskuuta 1996, yhteisön sianliha-alan edustavien markkinoiden luettelosta annetun asetuksen (ETY) N:o 2123/89 muuttamisesta