Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Ιουλίου 2018 σχετικά με τον ρόλο των πόλεων στο θεσμικό πλαίσιο της Ένωσης (2017/2037(INI))