Резолюция на Европейския парламент от 3 юли 2018 г. относно ролята на градовете в институционалната рамка на Съюза (2017/2037(INI))