KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2070/96, annettu 29 päivänä lokakuuta 1996, oliiviöljyn enimmäisvientitukien vahvistamisesta asetuksella (EY) N:o 2544/95 avatun pysyvän tarjouskilpailun osana toteutettua 22. osittaista tarjouskilpailua varten