Komission asetus (EY) N:o 1988/98, annettu 17 päivänä syyskuuta 1998, viljojen sekä vehnän ja rukiin hienojen jauhojen, rouheiden ja karkeiden jauhojen vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta