Neuvoston asetus (EY) N:o 813/98, annettu 7 päivänä huhtikuuta 1998, Euroopan yhteisön ja Romanian välisen eräiden viinien vastavuoroista tariffikiintiöiden käyttöönottoa koskevan kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona ja tiettyjä viinejä koskevien yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista annetun asetuksen (EY) N:o 933/95 muuttamisesta