Υπόθεση C-222/18: Απόφαση του Δικαστηρίου (πέμπτο τμήμα) της 18ης Σεπτεμβρίου 2019 [αίτηση του Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ουγγαρία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] – VIPA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. κατά Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (Προδικαστική παραπομπή – Διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη – Οδηγία 2011/24/ΕΕ – Άρθρο 3, στοιχείο ια', και άρθρο 11, παράγραφος 1 – Συνταγή – Έννοια – Αναγνώριση συνταγής εκδοθείσας σε άλλο κράτος μέλος από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο – Προϋποθέσεις – Ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων – Απαγόρευση των μέτρων ισοδυνάμου αποτελέσματος προς ποσοτικούς περιορισμούς επί των εξαγωγών – Άρθρα 35 και 36 ΣΛΕΕ – Περιορισμός στην εκ μέρους φαρμακείου χορήγηση φαρμάκων για τα οποία απαιτείται ιατρική συνταγή – Δελτίο παραγγελίας εκδοθέν σε άλλο κράτος μέλος – Δικαιολόγηση – Προστασία της υγείας και της ζωής των ανθρώπων – Οδηγία 2001/83/ΕΚ – Άρθρο 81, δεύτερο εδάφιο – Εφοδιασμός του πληθυσμού κράτους μέλους σε φάρμακα)