Υπόθεση C-268/20: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Ceuta (Ισπανία) στις 16 Ιουνίου 2020 — XV κατά Cajamar Caja Rural S.C.C.