Komission asetus (EY) N:o 2580/1999, annettu 7 päivänä joulukuuta 1999, sellaisenaan vietävän valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien muuttamisesta