Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 534/98, annettu 6 päivänä maaliskuuta 1998, viininvalmistuksesta peräisin olevien alkoholien myynnistä vientiin yksittäisillä tarjouskilpailuilla (Euroopan yhteisöjen virallinen lehti L 67, 7. maaliskuuta 1998)